San Gia…zz Festival, San Giacomo degli Schiavoni CB, (Italy)